Slavné období 1945 - 1948

S novým životem nastal i příliv nových členů do sokolské jednoty. V roce 1946 čítala naše sokolská rodina 4 300 členů. Pochopitelně, že pro vedení takové jednoty bylo nutno získat potřebné činovníky. Těch ochotných pracovat pro celek bylo naštěstí tehdy dost. Jen výbor jednoty měl před 30 členů. Početné byly i cvičitelské sbory mužů a žen a rovněž i sbor vzdělavatelský.

Začaly přípravy na XI. Všesokolský slet 1948. Pro velký počet členů se cvičilo nejen v sokolovně, ale opět ve školních tělocvičnách.

Politická situace ve státě se vyhrocovala. Přišel 25. Únor 1948 a již 27. 2. 1948 rozhodnutím akčního výboru Národní fronty došlo k direktivnímu sjednocení všech tělovýchovných organizací v jednu - s prozatímním názvem SOKOL.

Vedením ČOS bylo rozhodnuto pokračovat v přípravách na XI. Všesokolský slet v roce 1948. Ten opět prokázal mohutnost sil, jež vedou sokolstvo v duchu Tyršově. Zásadovost, dobrovolnost, nezištnost, obětavost, snášenlivost, kázeň, věrnost a vlastenectví jsou vlastnosti, kterými se nositelé sokolských zásad nemohou zpronevěřit. Po úspěšném XI. sletě byla postupně zrušena Československá obec sokolská a také všechny župy. Úspěšná éra činnosti vršovického Sokola se tak po osmdesáti letech uzavřela. Sjednocení všech tělocvičných, sportovních a turistických organizací v rámci jednotné tělovýchovné organizace tvoří již jinou kapitolu …

Obnova sokola 1990

Přišel listopad 1989. Začíná se aktivizovat sokolské hnutí srazem pamětníků 16. Prosince v Městské knihovně. Následně 7. Ledna 1990 se koná v býv. PKOJF, dnes Průmyslovém paláci na Výstavišti ustavující sjezd Československé obce sokolské. V dubnu 1990 se sešla skupina pamětníků, která se rozhodla ve vršovické sokolovně sokolský život obnovit. Iniciátorem byl br. Vladimír Šilhán, dále jmenujme br. Miloše Kapouna, který se ujal vedení oddílu Věrná garda, Libora Kleinhampla, Zdeňka Zahradníka s M. Kvapilovou, dále se připojili Ladislav a Erik Rollové. Ve Vršovicích se obnovil Sokol, zaregistrovaný v květnu 1990 na Obv. Úřadě Prahy 10 a v červenci na Min. vnitra pod historickým názvem: Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice. Sedmého listopadu se konala ustavující valná hromada, které se zúčastnilo asi 50 členů a mnoho hostů, mezi nimiž byl i předseda TJ Praha Vršovice 1870. Dostavil se i tehdejší vzdělavatel ČOS br. Uher. Ještě téhož roku se pro vstup rozhodl největší odbor jednoty TJ Vršovice 1870 - ZRTV, o tři měsíce později oddíl šachu. Jiný postup zvolil zbytek jednoty, sdružující nyní jen sportovní oddíly. Na červnové konferenci odhlasoval vznik další jednoty, přejmenované na TJ Sokol Vršovice 1870. Nepřípustnost tohoto stavu dle platných stanov ČOS vyvolala tlak z vedení ČOS na obě jednoty s cílem jejich spojení. Přes různost názorů zvítězila snaha ČOS vyvolala tlak z vedení ČOS na obě jednoty s cílem jejich spojení. Přes různost názorů zvítězila snaha o bezkonfliktní řešení. Ke spojení pak došlo v lednu 1992. Od té doby působí jednota pod názvem Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice, a to v rámci župy Středočeské-Jana Podlipného.


Strana:
<< Předchozí|     1 2 3