Slavné a památné provolání:

Občané!

"Vzděláním kupředu", toť heslo každého uvědomělého národa, toť heslo, jež nás vyrvalo z poroby, toť i heslo, jež nám klestí dráhu k opětovné slávě národa českého. Jak jinak nabyli Řekové oné slávy, jež ještě podnes zaznívá celým světem, než - vzdělaností!

Následujmež tedy i my příkladu jejich a ukažme světu, že žije posud národ náš. Toho pak nejlépe dosáhneme založením spolku čtenářského, jímž bychom se duševně vzdělávali, a tělocvičného, v němž bychom tělo sílili.

Na vás pak, občané, záleží, byste hojným přístupem nám provední této akce usnadnili, a to můžete buďto podpisem na zadní stránce, nebo ohlášením se u některého z podepsaných. Podle hojnosti podpisů bude pak co nejdříve valná hromada svolána, v níž se stanovy vypracují, které se pak c. k. místodržitelství ku potvrzení předloží.

Doufaje, že vyvání toto dojde četného ohlasu, jak v obci Vršovické, tak v okolí, voláme podniku našemu srdečné

"Na zdar!"

Zakládající výbor:

Antonín Libovický m.p. obchodník
Ladislav Kuchynka m.p. statkář
Kulhánek skladník "Oulu"
Matěj Kocourek kloboučník

VŠECHNO ZAČALO "NA ŠPENDLIKÁŘCE"

Provolání podepsané těmito váženými občany Vršovic mělo velmi živou odezvu. Netrvalo dlouho a organizátoři mohli svolat první veřejnou schůzi zakládající se sokolské jednoty. Konala se 13. Září 1869 v hostinci "Na Špendlikářce" ve Vršovicích, který byl později při zřizování sadů okolo vršovické radnice zbourán.

Přišlo 40 přihlášených zájemců a schůzi byl přítomen i zakladatel Sokola a náčelník Sokola Pražského dr. Miroslav Tyrš a náčelník Sokola karlínského Jarmolinský. Na této schůzi byl schválen návrh stanov a název spolku: Čtenářsko-tělocvičná jednota vršovicko-vinohradská Sokol. Byl také zvolen 15členný prozatímní komitét, který se na další schůzce sešel hned následující den na Vinohradech v hostinci "V Kravíně".

Ustavení jednoty mělo rychlý spád. Starostou byl zvolen vinohradský starosta Vincent Vávra, místostarostou vršovický starosta Václav Kohout, jednatelem Ladislav Kuchynka z Vinohrad, pokladníkem Antoním Hartl z Vršovic, náčelníkem Antonín Libovický. Dalšími členy byli z Vršovic Karel Reitler, František Toužil a Frant. Vápenka, z Vinohrad Antonín Jauris, J. Barborka, z nuslí N. Raab a z Michle Josef Černý.

Nastaly první potíže

Zadané stanovy c. k. místodržitelství nechválilo, neboť rakouské úřady nebyly sokolské myšlence nakloněny. Zamítnutí stanov z r. 1869 bylo císařsko-královským policejním ředitelstvím předsedovi komitétu sděleno následujícím dopisem:

Blahorodému

Vincenci V á v r o v i

Předsedovi komitétu pro zařazení spolku tělocvičného "Sokol" ve Vršovicích.

Veleslavné c. k. místodržitelství nepovolilo zařazení tělocvičného spolku "Sokol" ve Vršovicích z té příčiny, poněvadž dle čl. 34 předložených stanov spolek tento při veřejném svém vystoupení loveckým růžků užívati míní, kteráko užívání se tělocvičným spolkům vůbec nepovoluje, dále též proto, poněvadž z nad zmíněného čl. 34 beze vší pochybnosti vysvítá, že zakladatelové spolku zřízení banderie obmýšlejí a zřizování banderier, který se dosaváde všech ústavě a vládě nepřátelských demonstrancích zúčastnily se pro nezákonité jejich tendence zakazuje.

Dle výnosu místodržitelského ze dne 31. ledna 1870 čís. 1997 vrací se čtyry exempláry stanov s tím dodatkem zpět, že spolku stojí svobodno se proti tomuto výnosu ve lhůtě 60 dnů na vysoké c. k. ministerium vnitra odvolati.

V Praze dne 2. února 1870

Za c. k. policejní ředitelství:

(podpis nečitelný)

František Vápenka musel svolat novou schůzku. Konala se 23. března 1870 ve vršovickém hostinci "U Krausů". Stával tehdy v dnešní Petrohradské ulici (dříve Brožíkově) čp. 3. Na této schůzi byly stanovy přepracovány již ke spokojenosti přísných nadřízených úřadů. O měsíc později byly schváleny a tak se mohla 8. kVětna 1870 konat ustavující valná hromada.


Strana:
1 2 3     |Následující >>