Výzva k předložení nabídky a podmínky výběrového řízení na dodavatele realizace stavby

1.Výzva k předložení nabídky

 

 1. TJ Sokol Praha Vršovice (dále jen zadavatel) se sídlem Vršovické náměstí 2/111/ Praha 10 IČ: 00552941 vypisuje výběrové řízení na dodavatele realizace stavby „Oprava fasády“ (dále jen OF).
 2. Zadavatel vyzývá fyzické a právnické osoby (dále jen „účastník“), kterým byla výzva zaslána, k předložení nabídek.

 

 1. Druh zakázky

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavení práce, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a zadavatel vyzývá minimálně 3 dodavatele. Veřejná zakázka je zadávána dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona, při dodržení zásad uvedených v §6 zákona. 2

3.Informace o výběrovém řízení

 

 1. Osobou pověřenou zadavatelem k poskytování veškerých informací vztahujících se k výběrovému řízení jsou

 

Jednatel: Vít Konečný
konecny@hazenasokolvrsovice.cz

+420 734 316 950

 

 

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky, zrušit poptávkové řízení nebo nevybrat žádnou nabídku, a to bez udání důvodu, aniž by tím pro zadavatele vznikal vůči účastníkům jakýkoliv závazek.
 2. Nabídka musí být doručena ve stanovené lhůtě a musí obsahovat náležitosti dle bodu 4 těchto podmínek, jinak nebude hodnocena.
 3. Kritéria a váha důležitosti hodnocení nabídky:

cena ……………………………..75%

záruky…………………………...20%

reference………………….……….5%

při dodržení všech technických a obchodních podmínek specifikovaných touto výzvou, zejména technické parametry podlahy, materiál, životnost, harmonogram, garantované parametry, záruční doba, platební kalendář.

 1. V průběhu vyhodnocování nabídek může zadavatel od účastníků požadovat další informace.
 2. Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
 3. Předložené nabídky se nevracejí.
 4. Případné dotazy související s výběrovým řízením mohou účastníci zaslat písemně nebo elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby nejpozději 3 dny před termínem odevzdání nabídek. Dotazy a odpovědi budou sděleny elektronickou poštou všem účastníkům výběrového řízení.
 5. Lhůta pro podání nabídky je 31. července 2018 do 12:00 hodin na adresu TJ. Nabídky je možné podat osobně, anebo poštou na adresu: TJ Sokol Vršovice, Vršovické náměstí 2/111, 101 00 Praha 10
 6. Nabídka musí být doručena v zalepené obálce, na které bude uveden název a adresa účastníka, popis: Nabídka – Oprava fasády – NEOTEVÍRAT!.
 7. Neveřejné otevření obálek bude provedeno zadavatelem 2. srpna 2018 v 17:00 hodin.
 8. O výsledku výběrového řízení budou účastníci informováni ihned po provedení výběru dodavatele.
 9. Vybraný účastník (dále jen zhotovitel) bude vyzván k jednání o uzavření smlouvy.

 

4.Předmět budoucího plnění

 

 1. Předmětem budoucího plnění je dodávka realizace stavby Oprava fasády“ ( déle jen OF).

 

5.Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

 

 1. Nabídka účastníka a veškerá korespondence a dokumenty týkající se nabídky vyměněné mezi účastníkem a zadavatelem budou zpracovány pouze v českém jazyce a ceny budou uvedeny v českých korunách.
 2. Nabídka bude psána prostředky výpočetní techniky, originál musí být podepsán oprávněným zástupcem účastníka.
 3. Každý účastník může předložit pouze jednu nabídku a to samostatně.
 4. Členění nabídky:

 

Nabídka bude obsahovat dokumenty v následujícím členění:

1. Krycí list nabídky

2. Položkový rozpočet

3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů vč. čestných prohlášení

4. Návrh smlouvy o dílo

 

Dodavatel je svou nabídkou vázán po dobu 90 kalendářních dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

 

 1. Požadavky na prokázání kvalifikace

Účastník formou čestného prohlášení, (případně, dle volby účastníka, je možné doložení požadovaných dokumentů v prostých kopiích) prokáže, že splňuje tyto předpoklady pro plnění zakázky:

 

 1.  základní způsobilost dle § 75 zákona k prokázání způsobilosti slouží čestné prohlášení dodavatele (vzor v příloze č. 2 Výzvy) či kopie výpisů z trestních rejstříků a kopie potvrzení příslušných institucí,

 

 1.  profesní způsobilost v souladu s § 77 zákona

k prokázání způsobilosti slouží:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či obdobné evidence;

- kopie dokladu o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné

živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel požaduje živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

 

 1. technickou kvalifikaci dle § 79 zákona

k prokázání kvalifikace slouží

- seznam obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních pěti letech alespoň v počtu tří obdobných zakázek. Za zakázky obdobného charakteru jsou považovány zakázky, jejichž předmětem realizace pozemních staveb, obsahující zahrnující odpovídají stavební práce, v rozsahu nejméně 0,5 mil. Kč bez DPH za každou zakázku, doložený osvědčením objednatele o realizaci, včetně kontaktu na zodpovědnou osobu a dále

 

K prokázání splnění všech uvedených základních a profesních způsobilostí a technických kvalifikací je postačující čestné prohlášení dodavatele, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel uvedené požadavky splňuje. Příslušný vzor Čestného prohlášení je součástí této Výzvy jako její příloha č. 2.

 

Zadavatel uvádí, že od vybraného dodavatele bude požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií všech kvalifikačních dokladů při podpisu Smlouvy. V případě, že vybraný dodavatel nedoloží požadované originály nebo ověřené kopie, zadavatel uzavře Smlouvu s dodavatelem na dalším pořadí.

 

 1. Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

 

 1. Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění. Účastník výběrového řízení, který se bude chtít účastnit, se přihlásí elektronicky kontaktní osobě zadavatele. Nejpozději do 9. července 2018do 14:00 hodin.

Prohlídka místa plnění se koná dne 16. července v 9:00 hodin. Účastníci se v tento uvedený termín dostaví na adresu zadavatele a bude následovat společná prohlídka předmětu veřejné zakázky. V případě, že se žádný z účastníků se předem nepřihlásí do uvedeného termínu, nebude se prohlídka místa plnění konat.

Kontaktní osoba:

Vít Konečný – jednatel  – viz bod. 3.1.

 

 1.   Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně příslušná sazba DPH a nabídková cena včetně DPH.

Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky, v položkovém rozpočtu a v závazném vzoru smlouvy o dílo.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

 

 1. Obchodní a platební podmínky

Nabídka i návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení. V případě, že nabídku/návrh smlouvy podepíše za právnickou osobu jiná osoba než je statutární orgán nebo prokurista, je nutné, aby byla k nabídce přiložena plná moc zmocňující tohoto zástupce k podpisu předmětné nabídky/návrhu smlouvy účastníka výběrového řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí předložené Smlouvy o dílo budou i její přílohy, které jsou její nedílnou součástí. Přílohou č. 1 bude položkový rozpočet, který je současně přílohou této výzvy.

 

 1. Doba a místo plnění zakázky

Předmět plnění této veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem realizován v souladu se smlouvou. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním smlouvy s vybraným účastníkem.

Zahájení realizace je plánováno na září 2018. Zadavatel si však vyhrazuje právo zahájení realizace veřejné zakázky upravit s vítězným uchazečem po podpisu smlouvy.

12.Technická specifikace viz příloha

 

 

Všechny položky jsou popsány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 4  výzvy.

13.Cena

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 4 200 000,00,- Kč s DPH.

 

 

V Praze dne 25. 6. 2018                                     Ing Rudolf Doucha           Vít Konečný                                                                                                                                      

starosta TJ                          jednatel TJ 

 

 

 

Přílohy:     č.1 krycí list

      č.2 čestné prohlášení

      č.3. položkový rozpočet           PŘÍLOHY ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ!

Poptávkové řízení - nájem bufetu

TJ Sokol Praha Vršovice nabízí k pronájmu bufet o velikosti 13 m2.  Cena  za pronájem je měsíční,

12 měsíců v roce, energie se platí zvlášť. Využitelnost je cca 10 měsíců. Kauce je 3 měsíční nájem.

Pronájem je možný od 1.9. 2018, možnost bezplatné přípravy k provozu od 1.8. 2018.

Nabídněte cenu!

TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK DO 31.5.2018.

Kontakt: sokolvrsovice@tiscali.cz

Dětský karneval

Dětský karneval se bude konat dne 24.2. od 15 hodin ve Vršovické sokolovně., vchod z Vršovického náměstí.

Přijďte si užít odpoledne plné zábavy!

Těšíme se na Vás a Vaše kostýmy!

Oddíl sokolské všestrannosti

Nový nadpis

Nový článek - pro úpravu článku použijte tlačítko EDIT pod novým článkem

Strana:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     |Následující >>